Projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury B+R w celu wdrożenia innowacji produktowej i procesowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2., Poddziałanie 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej Masterpress S.A. poprzez inwestycję w rozbudowę obecnej infrastruktury B+R i utworzenie oddzielnej strefy do prowadzenia badań przemysłowych i laboratoryjnych.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej dzięki czemu nastapi wzrost zdolności produkcyjnej zakładu przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności i zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Wartość projektu:  11 179 788,04 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 544 629,23 PLN

Projekt pt. Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A. realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Cel projektu:

Cel projektu: Celem projektu jest otrzymanie funkcjonalnej etykiety termokurczliwej.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wytworzenie unikalnej etykiety SSL o nowej funkcjonalności. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie opracowana innowacyjna technologia wytworzenia funkcjonalnej SSL, która pozwoli na połączenie w jednym produkcie etykiety dekoracyjnej i funkcjonalnej.

Wartość projektu: 2 324 733,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 604 471,38 PLN

Projekt pt. „Dywersyfikacja produkcji firmy Masterpress S.A. poprzez wprowadzenie do oferty firmy i na rynek europejski ekoinnowacyjnej etykiety shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiebiorstwach”.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Masterpress S.A. poprzez dywersyfikację produkcji i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa i na rynek europejski znacząco udoskonalonego produktu, jakim jest ekoinnowacyjna etykieta shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubek.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji znacząco udoskonalonego produktu, jakim jest ekoinnowacyjna etykieta shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubek i wprowadzenie udoskonalonego produktu do oferty przedsiębiorstwa i na rynek europejski.

Wartość projektu:  6 796 579,02PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 000 000,00 PLN

Przedsięwzięcie w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem grantu jest zakup licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A.  z końcówkami na 46 stanowisk.

Planowane efekty:

Wdrożenie licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A.  z końcówkami na 46 stanowisk pozwoli na wprowadzenie innowacji w procesie produkcji dzięki której przedsiębiorstwo zyska  większą efektywność w działaniach związanych z produkcją. Obejmie ona przede wszystkim procesy od planowania produkcji, harmonogramowania, obliczania zapotrzebowania materiałowego oraz kontroli.

Wartość projektu: 226 829,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 583,61 PLN

 

Projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału eksportowego Masterpress S.A.” poprzez udział w targach FachPack 2018”. realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4.: „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałanie 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Masterpress S.A. oraz promocja marki Masterpress poprzez udział w targach branżowych FachPack 2018
w Norymberdze. Projekt ma na celu promocję nowatorskich rozwiązań w zakresie zadruku etykiet typu shrink sleeve oraz nowych rozwiązań z zakresu maszyn do aplikacji i obkurczania etykiet shrink sleeve.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Masterpress S.A. oraz zwiększenia rozpoznawalności marki Masterpress na rynku europejskim i światowym w sektorze produkcji opakowań poprzez promocję przedsiębiorstwa oraz nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Efektami realizacji projektu będą: zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz wzrost poziomu internacjonalizacji Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu:  226 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 98 520,37 PLN

Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji unikalnej etykiety termokurczliwej z nowatorską perforacją i efektywnym drukiem wypukłym” realizowany w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Masterpress S.A. poprzez wdrożenie na rynek pionierskich rozwiązań w zakresie produkcji unikalnej etykiety termokurczliwej.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie przez Masterpress S.A. wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie na rynek unikalnej etykiety SSL o nowych cechach i funkcjonalnościach. Planowany efekt zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie hybrydowych linii technologicznych do produkcji unikalnych etykiet SSL, wyposażonych w komponenty inżynieryjne będące wynikiem prac B+R.

Przedsięwzięcie w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

  1. Cel projektu:

Celem grantu jest zakup usługi przeprowadzenia Audytu technologicznego procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve obejmującego dwa etapy procesu produkcyjnego, tj.: proces druku i proces konfekcjonowania (cięcie, klejenie, inspekcja).

  1. Planowane efekty:

Audyt technologiczny procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve ma doprowadzić do skrócenia procesu produkcyjnego, zmniejszenia straty materiałowej, zminimalizowania wad jakościowych w trakcie procesu, bieżącej kontroli zgodności oczekiwanego nakładu produkcji z bieżącym wykonaniem.

  1. Wartość projektu: 84 856,00 PLN
  2. Wkład Funduszy Europejskich: 63 642,00 PLN

Projekt pt. Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii Masterpress SA realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

(more…)

Projekt pt. Rozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystości realizowany w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

(more…)

Projekt pt. Zejście do 0% w technologii FLEXO – inwestycja w infrastrukturę B+R niezbędną do prac badawczych nad udoskonaleniem technologii druku fleksograficznego realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 2. Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

(more…)