Ochrona danych osobowych

Klienci oraz potencjalni Klienci Masterpress S.A.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masterpress S.A. z siedzibą ul. Kuronia 4 w Białymstoku;
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy. Przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  2. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny realizowany przez administratora (marketing produktów i usług, cele statystyczne). Przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: firma świadcząca usługi w zakresie rachunkowości, organy upoważnione z mocy przepisów prawa, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, dostawcy oprogramowania wykorzystywanego przez Masterpress S.A.;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 • Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor@masterpress.com.

 

Poczta email i prowadzenie korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masterpress S.A. z siedzibą ul. Kuronia 4 w Białymstoku;
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia prowadzenia korespondencji lub do ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy upoważnione z mocy przepisów prawa, dostawca hostingu poczty;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor@masterpress.com.