Wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji unikalnej etykiety termokurczliwej z nowatorską perforacją i efektywnym drukiem wypukłym

Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji unikalnej etykiety termokurczliwej z nowatorską perforacją i efektywnym drukiem wypukłym” realizowany w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Masterpress S.A. poprzez wdrożenie na rynek pionierskich rozwiązań w zakresie produkcji unikalnej etykiety termokurczliwej.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie przez Masterpress S.A. wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie na rynek unikalnej etykiety SSL o nowych cechach i funkcjonalnościach. Planowany efekt zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie hybrydowych linii technologicznych do produkcji unikalnych etykiet SSL, wyposażonych w komponenty inżynieryjne będące wynikiem prac B+R.

Wartość projektu:  39 380 910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 19 210 200,00 PLN