Rozbudowa infrastruktury B+R w celu wdrożenia innowacji produktowej i procesowej

Projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury B+R w celu wdrożenia innowacji produktowej i procesowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2., Poddziałanie 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej Masterpress S.A. poprzez inwestycję w rozbudowę obecnej infrastruktury B+R i utworzenie oddzielnej strefy do prowadzenia badań przemysłowych i laboratoryjnych.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej dzięki czemu nastapi wzrost zdolności produkcyjnej zakładu przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności i zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Wartość projektu:  11 179 788,04 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 544 629,23 PLN