Projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału eksportowego Masterpress S.A.” poprzez udział w targach FachPack 2018”

Projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału eksportowego Masterpress S.A.” poprzez udział w targach FachPack 2018”. realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4.: „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałanie 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Masterpress S.A. oraz promocja marki Masterpress poprzez udział w targach branżowych FachPack 2018
w Norymberdze. Projekt ma na celu promocję nowatorskich rozwiązań w zakresie zadruku etykiet typu shrink sleeve oraz nowych rozwiązań z zakresu maszyn do aplikacji i obkurczania etykiet shrink sleeve.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Masterpress S.A. oraz zwiększenia rozpoznawalności marki Masterpress na rynku europejskim i światowym w sektorze produkcji opakowań poprzez promocję przedsiębiorstwa oraz nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Efektami realizacji projektu będą: zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz wzrost poziomu internacjonalizacji Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu:  226 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 98 520,37 PLN