Nowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.A.

26.05.2017

Projekt Nowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.A. realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.